Wójt Gminy

Tomasz Pieczka

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 502

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Świerklany

Do zakresu działania wójta gminy należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku
  do pracowników Urzędu,
 • koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i poza samorządowymi,
 • koordynowanie współdziałania organów gminy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej,
  • Biurem Obsługi Prawnej Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Zastępca Wójta Gminy

Henryk Mincer

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 503

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Wójta - Henryk Mincer

Do zakresu działania Zastępcy Wójta gminy należy w szczególności:

 • Nadzór nad samodzielnymi stanowiskami.

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności wydawanie
  decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa działalności gospodarczej.

 • Podczas nieobecności Wójta składanie jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich
  sprawach z zakresu sprawowania zarządu mieniem Gminy.

 • Podczas nieobecności Wójta wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku
  do pracowników Urzędu Gminy.

 • Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy (np.: bezrobocie, narkomania itp.).

 • Załatwianie spraw Gminy i Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

 • Promocja Gminy Świerklany.

 • Nadzorowanie właściwego rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji wpływających
  do Urzędu Gminy.

 • Nadzorowanie właściwego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Świerklany.

 • Załatwianie spraw związanych z interpelacjami Radnych i wnioskam
  i Komisji Stałych Rady Gminy.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 • Współpraca z wydawnictwem w sprawie wydawania „Kuriera Gminy Świerklany”.

 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
  • Referatem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. informatyki,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi komisji Rady Gminy i przedsiębiorczości,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. rozwoju lokalnego, pozyskiwania środków zewnętrznych
   i promocji Gminy,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obiegu dokumentów w systemie elektronicznym

 

Sekretarz Gminy

Małgorzata Dudek

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.16
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 525

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20200629 211913

Do zakresu działania sekretarza gminy należy w szczególności:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi stron ze
  szczególnymuwzględnieniem przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu
  wymogów i zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta gminy na podstawie jego upoważnienia,
 • nadzorowanie archiwizowania akt Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy,
  wyborami Prezydenta RP,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Spraw Obywatelskich i Ogólnych,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta
  • pracownikami obsługi,
 • zapewnienie sprawnej realizacji szczególnych zadań Urzędu nierozdzielnych do
  kompetencji referatów i samodzielnych stanowisk.

 

Skarbnik Gminy

Anna Stępień

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.07,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 505

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
skarbnik

Do zakresu działania skarbnika gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem
  dyscypliny budżetowej,
 • czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej gminy z przepisami,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i zakładach budżetowych
  wykonujących budżet gminy,
 • dysponowanie środkami funduszy celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi
  w tym zakresie,
 • czuwanie nad majątkiem gminy i jego bieżącą ewidencją,
 • sporządzanie i przedkładanie wójtowi gminy okresowych analiz stanu realizacji
  budżetu gminy,
 • informowanie wójta gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych
  z realizacją budżetu gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego