Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Inspektor ds. Informatyki

Inspektor ds. Obiegu Dokumentów w Systemie Elektronicznym

Audytor Wewnętrzny

 

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Aurelia Malinowska

ul. Kościelna 85, pok. 1.06, I piętro, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 02, 440 87 12 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta, należy:

 • Przygotowanie i obsługa narad i posiedzeń Rady Gminy i Wójta.
 • Prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta.
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i Wójta.
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady.

 • Sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów
  z posiedzeń i innej dokumentacji Rady.

 • Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów.

 • Prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji.

 • Potwierdzanie listy wypłat diet dla radnych.
 • Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy

 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Andrzej Job

ul. Kościelna 85, pok. nr 2.11, II piętro, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 34, 440 87 44   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

co drugi wtorek od 730 do 1530, czwartek od 730 do 1700, i piątek od 730 do 1400

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej należy w szczególności:

1.W zakresie Obrony Cywilnej:

 • kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach społecznych,
 • przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania ludności (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i utrzymywanie ich w gotowości do działania,
 • planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie tworzenia oraz przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy,

 • opracowanie gminnego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie opracowania planów
  w zakładach pracy, instytucjach i podmiotach gospodarczych,

 • prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej, konserwacja, przechowywanie, terminowa obsługa oraz legalizacja przyrządów dozymetrycznych,

 • planowanie i organizowanie zakupów sprzętu dla formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

 • planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów, przygotowywanie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności,

 • przygotowanie i realizowanie zadań związanych z zaciemnianiem oraz wygaszaniem oświetlenia w podmiotach gospodarczych i instytucjach zlokalizowanych na terenie Gminy,

 • koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji załóg zakładów pracy oraz ewakuacji pozostałej ludności i mienia,

 • planowanie procesu szkolenia kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej, powołanych zespołów oraz załóg zakładów pracy z zakresu ochrony ludności,

 

2. W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • bieżąca analiza oceny zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami naturyi nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, Opracowywanie planów i programów zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,
 • dokonywanie uzgodnień współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej i jednostek administracji zespolonej w zakresie zwalczania zagrożeńi prowadzenia akcji ratowniczych, mających na celu ochronę ludności,
 • opracowywanie planów i programów przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • koordynowanie z upoważnienia Wójta udzielania pomocy sąsiednim miastom i gminom dotkniętych sytuacjami kryzysowymi,
 • wspomaganie logistyczne jednostek prowadzących akcję ratowniczą,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejską Komendą Straży Pożarnej, Komendą Miejską Policji, Pogotowiem Ratunkowym,

4. W zakresie BHP.

 • prowadzanie prac w zakresie warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków .

5 W zakresie ppoż.

 • wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w przepisach oraz zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu ppoż.,
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Inspektor ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Andrzej Majtyka

ul. Kościelna 85, biuro nr 2.04, II p., 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds. Informatyki, należy:

w zakresie informatyki:

 • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,

 • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,

 • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,

 • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,

 • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,

 • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,

 • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,

 • bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,

 • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,

 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,

 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,

w zakresie bezpieczeństwa informacji:

 • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,

 • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,

 • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,

 • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

 • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

 • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,

 • identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,

 • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,

 • sygnalizowanie burmistrzowi lub właściwym naczelnikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

 

Inspektor ds. Obiegu Dokumentów w Systemie Elektronicznym

Justyna Winkler

ul. Kościelna 85, parter - Kancelaria Ogólna, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 00, 440 87 10   

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     


godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych należy:

 • Przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek i dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne komórki Organizacyjne Urzędu,

 • Rejestrowanie w Systemie SEKAP pism wpływających i wychodzących z Urzędu,

 • Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji i przesyłek

 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych

 • Aktualizacja bazy danych w Biuletynie Informacji Publicznej


Audytor Wewnętrzeny

Iwona Mazur

ul. Kościelna 85, II p. - biuro radcy prawnego, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 00, 440 87 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na stanowisku ds. audytu wewnętrznego są realizowane zadania z zakresu audytu wewnętrznego określone przepisami ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami prawa.