Drogi

Zaopatrzenie w wodę

Kanalizacja sanitarna

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Gospodarka odpadami

Stan gazyfikacji

Drogi

KategoriaOznaczenieRelacjaPrzebieg na terenie gminy
Drogi wojewódzkie nr 929
(IV klasy technicznej)
Rybnik - Świerklany Górne ul. Rybnicka i ul. Świerklańska
nr 930
(IV klasy technicznej)
Świerklany Dolne - Mszana ul. 9 Maja
nr 932
(IV klasy technicznej)
Wodzisław - Świerklany Dolne - Świerklany Górne - Żory ul. Wodzisławska, ul. Kościelna i ul. Żorska
Drogi powiatowe nr 14-665 Jankowice - Rybnik ul. Nowa
nr 14-666 Rybnik Gotartowice - Świerklany Górne ul. Plebiscytowa
nr 14-667 Świerklany Górne - Jastrzębie Zdrój (Borynia) ul. Boryńska
Drogi gminne (ważniejsze)     ul. Rybnicka (w Jankowicach)
ul. Kościelna i ul. Szerocka (od Boryńskiej do KWK Borynia)

Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie gminy wynosi 76 km, z czego:

 • drogi wojewódzkie - 10,7 km,
 • drogi powiatowe - 7,3 km,
 • drogi gminne - 58 km.

Obciążenie dróg na terenie gminy zaliczyć można do wysokich, a ich parametry techniczne nie zapewniają dostatecznej przepustowości. W najbliższym czasie przewiduje się podniesienie klasy technicznej głównych tras wiążących Świerklany z sąsiednimi miejscowościami, aby złagodzić negatywny wpływ stosunkowo dużego natężenia ruchu ciężkiego na drogowy ruch kołowy.

Zaopatrzenie w wodę

Gospodarką wodno-ściekową, a tym samym sprawami wodociągów i zaopatrzeniem gminy w wodę, zajmuje się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który swoją siedzibę ma w Jankowicach przy ul. Prostej 2. 

Sieć rozdzielcza wodociągowa podległa GZW znajduje się na terenie gminy Świerklany w trzech sołectwach: Jankowice, Świerklany Dolne i Świerklany Górne. Długość sieci wodociągowych głównych wynosi 72 076 m.b., a sieci przyłączeniowej 51 929 m.b. GZW posiada 6 studni przyłączeniowych (ujęć) na sieci stalowej magistralnej 750 mm Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z kierunku stacji uzdatniania Dziedzkowice, łącząc magistralę w pierścień. Oprócz mieszkańców, GZW dostarcza wodę do 59 podmiotów usługowo-produkcyjnych. Przez obszar gminy Świerklany przebiega sieć wody przemysłowej o średnicy Ø 400. Zasoby wód pitnych w całości zabezpieczają potrzeby bytowo-gospodarcze i przemysłowe gminy.

Kanalizacja sanitarna

Od 1996 roku na terenie gminy Świerklany trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami. Do końca 2003 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która wraz z wcześniej powstałą siecią umożliwiła przyłączenie 482 budynków w tym 6 zakładów działających w rejonie Strefy Przemysłowej w Świerklanach, z czego 203 w sołectwie Jankowice i 279 w sołectwie Świerklany Górne.

Budowę oczyszczalni Świerklany Górne rozpoczęto w roku 1997, a zakończono w kwietniu 2001 r. Oddana do użytku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość 781 m3/dobę. Jej budowa finansowana była z następujących źródeł: budżetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka preferencyjna) oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (dotacja bezzwrotna).

Stan elektryfikacji

Teren gminy Świerklany jest wyposażony w energię elektryczną w sposób zabezpieczający jej istniejące i przyszłe potrzeby. Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV relacji:

 • Wielopole - Borynia,
 • Moszczenica - Pniówek,
 • Moszczanica - Dalgaz Marklowice,
 • Huta Silesia - KWK Jankowice; odczep Grzybowa,
 • Wielopole - Chwałowice; odczep Grzybowa,
 • Chwałowice - Jankowice,
 • Jankowice - Szyb Marklowice,
 • Szyb Marklowice - Radlin,
 • Odczep Rymer z linii Nowiny - Radlin,
 • Wielopole - Kłokocin,
 • Kłokocin - Folwarki.

Ponadto przez teren gminy przebiega linia 60 kV relacji Paruszowiec - Marcel. Sieć elektryczną uzupełniają 3 stacje transformatorowe (Kłokocin 110 kV / 20 kV, Grzybowa 110 kV / 15 kV, Radlin 110 kV / 20 kV).

Stan telefonizacji

Operatorem stacjonarnym działającym na terenie gminy Świerklany jest Telekomunikacja Polska SA. Ponadto obszar gminy jest objęty zasięgiem sieci telefonii komórkowych GSM: Era, Plus i Idea, oraz analogowej sieci komórkowej NMT Centertel.

Obecnie telefon stacjonarny posiada około 60% gospodarstw domowych, co odpowiada liczbie 2 000 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 ogólnie dostępnych aparatów telefonicznych. Przeprowadzona w latach 2000-2002 modernizacja sieci telefonicznej przez Telekomunikację Polską SA, polegająca na zastosowaniu pętli światłowodowej, pozwala na dalszy rozwój sieci telefonicznej i teleinformatycznej w gminie.

Gospodarka odpadami

Gmina posiada własne wysypisko odpadów komunalnych, zarządzane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który świadczy usługi komunalne na rzecz mieszkańców gminy, takie jak:

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • prowadzenie akcji zima,
 • oczyszczanie gminy,
 • utrzymanie zieleni,
 • bieżące naprawy dróg i chodników.

Od 2001 roku na terenie gminy prowadzona jest selekcja odpadów u źródła ich powstawania w workach. Zbiórka obejmuje szkło oraz plastik i puszki.

Stan gazyfikacji

Gmina Świerklany zaopatrywana jest w gaz przewodowy poprzez Zakład Gazowniczy ROW w Świerklanach, mający swoją siedzibę na terenie gminy. Wyposażenie obejmuje sieć gazową:

 • przesyłową wysokoprężną,
 • średnioprężną,
 • rozdzielczą średnioprężną.

Nasycenie siecią gazowniczą nie jest na terenie gminy równomierne. W rejon Jankowic, w obszarach występowania szkód górniczych sieć gazowa nie jest doprowadzona. Pozostała część gminy, tj. Świerklany Górne i Świerklany Dolne są zaopatrzone w gaz.

Na terenie gminy gaz wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków i uzyskiwania ciepłej wody. Zdecydowanie w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest do ogrzewania mieszkań. Cena gazu wpływa na rezygnację mieszkańców gminy z wykorzystania gazu na cele grzewcze nawet przy zainstalowanych w domach mieszkalnych kotłach gazowych. Do sieci gazowniczej przyłączonych jest około 1 300 odbiorców.