herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Inspektor ds. Informatyki

Inspektor ds. Obiegu Dokumentów w Systemie Elektronicznym

Audytor Wewnętrzny

 

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Aurelia Malinowska

ul. Kościelna 85, pok. 1.06, I piętro, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 02, 440 87 12 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta, należy:

 • Przygotowanie i obsługa narad i posiedzeń Rady Gminy i Wójta.
 • Prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta.
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i Wójta.
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady.

 • Sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów
  z posiedzeń i innej dokumentacji Rady.

 • Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów.

 • Prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji.

 • Potwierdzanie listy wypłat diet dla radnych.
 • Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy

 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Andrzej Job

ul. Kościelna 85, pok. nr 2.11, II piętro, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 34, 440 87 44   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

co drugi wtorek od 730 do 1530, czwartek od 730 do 1700, i piątek od 730 do 1400

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej należy w szczególności:

1.W zakresie Obrony Cywilnej:

 • kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach społecznych,
 • przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania ludności (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i utrzymywanie ich w gotowości do działania,
 • planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie tworzenia oraz przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy,

 • opracowanie gminnego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie opracowania planów
  w zakładach pracy, instytucjach i podmiotach gospodarczych,

 • prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej, konserwacja, przechowywanie, terminowa obsługa oraz legalizacja przyrządów dozymetrycznych,

 • planowanie i organizowanie zakupów sprzętu dla formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

 • planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów, przygotowywanie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności,

 • przygotowanie i realizowanie zadań związanych z zaciemnianiem oraz wygaszaniem oświetlenia w podmiotach gospodarczych i instytucjach zlokalizowanych na terenie Gminy,

 • koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji załóg zakładów pracy oraz ewakuacji pozostałej ludności i mienia,

 • planowanie procesu szkolenia kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej, powołanych zespołów oraz załóg zakładów pracy z zakresu ochrony ludności,

 

2. W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • bieżąca analiza oceny zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami naturyi nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, Opracowywanie planów i programów zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,
 • dokonywanie uzgodnień współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej i jednostek administracji zespolonej w zakresie zwalczania zagrożeńi prowadzenia akcji ratowniczych, mających na celu ochronę ludności,
 • opracowywanie planów i programów przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • koordynowanie z upoważnienia Wójta udzielania pomocy sąsiednim miastom i gminom dotkniętych sytuacjami kryzysowymi,
 • wspomaganie logistyczne jednostek prowadzących akcję ratowniczą,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejską Komendą Straży Pożarnej, Komendą Miejską Policji, Pogotowiem Ratunkowym,

4. W zakresie BHP.

 • prowadzanie prac w zakresie warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków .

5 W zakresie ppoż.

 • wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w przepisach oraz zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu ppoż.,
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Inspektor ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Andrzej Majtyka

ul. Kościelna 85, biuro nr 2.04, II p., 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds. Informatyki, należy:

w zakresie informatyki:

 • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,

 • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,

 • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,

 • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,

 • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,

 • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,

 • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,

 • bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,

 • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,

 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,

 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,

w zakresie bezpieczeństwa informacji:

 • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,

 • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,

 • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,

 • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

 • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

 • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,

 • identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,

 • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,

 • sygnalizowanie burmistrzowi lub właściwym naczelnikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

 

Inspektor ds. Obiegu Dokumentów w Systemie Elektronicznym

Justyna Winkler

ul. Kościelna 85, parter - Kancelaria Ogólna, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 00, 440 87 10   

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     


godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

Do głównych zadań realizowanych należy:

 • Przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek i dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne komórki Organizacyjne Urzędu,

 • Rejestrowanie w Systemie SEKAP pism wpływających i wychodzących z Urzędu,

 • Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji i przesyłek

 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych

 • Aktualizacja bazy danych w Biuletynie Informacji Publicznej


Audytor Wewnętrzeny

Iwona Mazur

ul. Kościelna 85, II p. - biuro radcy prawnego, 44-266 Świerklany
tel. (32) 432 75 00, 440 87 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na stanowisku ds. audytu wewnętrznego są realizowane zadania z zakresu audytu wewnętrznego określone przepisami ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami prawa.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe