herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

podatek od nieruchomości

podatek rolny i leśny

podatek od środków transportowych

opłata targowa

opłata od posiadania psów

opłata skarbowa

pomoc publiczna

e-podatki

informacje ogólne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
• grunty,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:
• dla gruntów – powierzchnia gruntu,
• dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowania budynku,
• dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wyłączone z opodatkowania są:
• grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
• pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
• grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,
• grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
• nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich,
• grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych,
• nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są:
• osoby fizyczne - zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu wypełnioną na właściwym druku informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części),
• osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązane złożyć, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklarację na dany rok podatkowy, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Terminy płatności dla osób fizycznych:

RATA TERMIN
I 15 marca
II 15 maja
III 15 września
IV 15 listopada

Druki do pobrania:
Uchwała Rady Gminy Świerklany z dnia 28.11.2019 r. nr w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2020 rok

Uchwała nr 124/XIX/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XVII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na rok 2020 rok.

Druki:
dla osób prawnych:
deklaracja na podatek od nieruchomości DN
załącznik do deklaracji ZDN-1
załącznik do deklaracji ZDN-2

dla osób fizycznych:
• informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
załącznik do informacji ZIN-1
załącznik do informacji ZIN-2
załącznik do informacji ZIN-3

 

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Podatek rolny to podatek wynikający z Ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.

Zakres przedmiotowy opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnikami podatku rolnego są:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:
• właścicielami gruntów
• posiadaczami samoistnymi gruntów
• użytkownikami wieczystymi gruntów
• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Stawki podatku w 2020 roku wynoszą:
• dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 292,30 zł za 1 ha fizyczny,
• dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek leśny to podatek wynikający z Ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym:
• są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są:
• osoby fizyczne;
• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami lasów
• samoistnymi posiadaczami lasów
• użytkownikami wieczystymi lasów
• posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2020 roku wynosi 42,7328 zł.

Terminy płatności podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych:

RATA TERMIN
I 15 marca
II 15 maja
III 15 września
IV 15 listopada

Druki do pobrania:

• Uchwała Rady Gminy Świerklany nr 106/XVII/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2020 rok,

• Uchwała nr 124/XIX/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XVII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na rok 2020 rok.


dla osób prawnych:
deklaracja na podatek rolny DR
załącznik do deklaracji ZDR-1
załącznik do deklaracji ZDR-2

deklaracja na podatek leśny DL
załącznik do deklaracji ZDL-1
załącznik do deklaracji ZDL-2

dla osób fizycznych:
• informacja o gruntach (IR-1)
załącznik do informacji ZIR-1
załącznik do informacji ZIR-2
załącznik do informacji ZIR-3

• informacja o lasach (IL-1)
załącznik do informacji ZIL-1
załącznik do informacji ZIL-2
załącznik do informacji ZIL-3

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych to podatek od środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• autobusy.
Podatnikami są:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach.
Terminy płatności:

 

RATA TERMIN
I 15 lutego
II 15 września

Druki do pobrania:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psa to bezpośrednia opłata nałożona na posiadacza psa. Obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy na terenie Gminy Świerklany.

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą:
• psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych,
• psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - zwolnienie dotyczy jednego psa,
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wysokość rocznej opłaty od jednego psa wynosi 26 zł.
Druk do pobrania:
Uchwała Rady Gminy Świerklany nr 104/XVII/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok.

  OPŁATA TARGOWA

Opłata targowa to opłata pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach.

Stawka dzienna opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany wynosi 15 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonują sołtysi sołectw Jankowice i Świerklany Dolne w dzień targowy. Opłatę można również uiścić w kasie urzędu gminy nie później jednak niż w dniu sprzedaży. Potwierdzenie wpłaty otrzymane w kasie należy okazać inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

Druk do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Świerklany nr 105/XVII/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok,
Uchwała nr 181/XXVII/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XVII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2020 rok

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

Formy uiszczenia opłaty skarbowej:
• przelewem na rachunek bankowy,
• w kasie urzędu gminy.

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

POMOC PUBLICZNA

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Co do zasady pomoc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przypadkach, uregulowanych przepisami UE.
Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r., które weszło w życie 1 stycznia 2014 r., zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniu nie podlega pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro w ciągu 3 lat (bieżący rok kalendarzowy oraz 2 lata poprzednie).
Dotychczas wyjątek w zakresie limitu stanowiły firmy zajmujące się transportem drogowym – w ich przypadku kwota przyznanego wsparcia w ciągu trzech lat podatkowych nie mogła przekroczyć równowartości 100 000 euro. Od początku 2014 r. limit w takiej wysokości zostanie zachowany wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów. Natomiast dla podatników zarabiających w zakresie drogowego transportu pasażerskiego w nowych przepisach przewidziano standardowy limit, taki sam jak dla pozostałych firm – czyli równowartość 200 tys. euro. Dopuszczalne przeznaczenie pomocy dla rolnictwa wynosi 15 tys. euro brutto, a dla rybołówstwa 30 tys. euro brutto w okresie trzech lat podatkowych.
Udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis jest tym rodzajem pomocy, której udzielenie wymaga spełnienia następujących warunków - oprócz bowiem zaistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego dla przyznania ulgi wymagane jest jedynie aby podatnik nie był podmiotem wyłączonym z zakresu tej pomocy i aby nie wykorzystał już dopuszczalnego limitu pomocy de minimis. Prawo wspólnotowe uznaje bowiem za dopuszczalną i zwolnioną w związku z tym z obowiązku akceptacji pomoc, która ze względu na swoją znikomość nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym.
Z pomocy de minimis zatem nie będą mogły skorzystać te firmy, które funkcjonują w branżach:
• rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady nr 104/2000,
• produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
• przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach:
• kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,
• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom surowców,
• związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
• uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
• drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.
Co ważne, z powyższej listy od 2014 r. wyłączony został sektor węglowy – zgodnie z nowymi uregulowaniami w zakresie pomocy przyznawanej od stycznia 2014 r. przedsiębiorstwa z tej branży także mogą korzystać ze wsparcia.
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy powinien złożyć:
• wypełniony formularz, który stanowi załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu,
• sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat obrotowych.

Druki do pobrania:

E-PODATKI

Część usług oprócz drogi tradycyjnej można zrealizować drogą elektroniczną korzystając ze strony internetowej www.swierklany.pl bądź łącząc się bezpośrednio z Platformą SEKAP www.sekap.pl

SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) to system umożliwiający interesantowi załatwianie spraw administracyjnych realizowanych przez Internet.

SEKAP gwarantuje bezpieczeństwo transmisji, płatności oraz identyfikacji mieszkańca.
Za pośrednictwem SEKAP interesant będzie mógł:

• otrzymać aktualną informację o sposobie załatwiania spraw,
• złożyć wniosek wszczynający sprawę,
• zalogować się do skrzynki kontaktowej i odebrać lub wysłać korespondencję,
• monitorować przebieg załatwianych spraw,
• uzyskać weryfikację podpisu elektronicznego w przekazywanych dokumentach,
• skorzystać z katalogu usług publicznych,
• założyć nową skrzynkę kontaktową.

 

INFORMACJE OGÓLNE

• w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
• nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – tj. 8,50 zł.

FORMY PŁATNOŚCI

• w kasie Urzędu Gminy Świerklany (I piętro) czynnej
poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330


• u Sołtysów
• przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego każdego podatnika - widoczny w decyzji wymiarowej oraz zawiadomieniach
• Rada Gminy Świerklany Uchwałą nr 248/XXXVIII/17 z dnia 14.12.2017 r. dopuściła możliwość zapłaty podatków i innych opłat lokalnych (np. za odpady) za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Usługa Paybynet jest to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowiskach obsługi klienta z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków.

 

KONTAKT

Referat Podatków pokój nr 0.02 (parter)
ul. Kościelna 85,
44-266 Świerklany

tel. (32) 4327522
tel. (32) 4327523
tel. (32) 4327524
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kasa (I piętro)
tel. (32) 4408725

 

 

Podatki i opłaty podatek od nieruchomości

podatek rolny i leśny

podatek od środków transportowych

opłata od posiadania psów

opłata targowa

opłata skarbowa

pomoc publiczna

dodatki mieszkaniowe

e-podatki

informacje ogólne

  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 

grunty,

 

budynki lub ich części,

 

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączone z opodatkowania są:

 

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,

 

grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

 

nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,

 

grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 

osoby fizyczne - zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu wypełnioną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązane złożyć, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 

dla gruntów – powierzchnia gruntu,

 

dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowania budynku,

 

dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona
o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Terminy płatności:

Druki do pobrania:

- deklaracja na podatek od nieruchomości

- informacja w sprawie podatku od
   nieruchomości, rolnego, leśnego


- Uchwała XXXV/205/09

PODATEK ROLNY I LEŚNY

 

Podatek rolny to rodzaj podatku, uregulowanego przez Ustawę o podatku rolnymz 15 listopada 1984 r.

 

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnikami podatku rolnego są:

 

osoby fizyczne,

 

osoby prawne,

 

jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 

właścicielami gruntów;

 

posiadaczami samoistnymi gruntów;

 

użytkownikami wieczystymi gruntów;

 

posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podatek leśny to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym:

 

 

są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Podatnikami tego podatku są:

 

osoby fizyczne;

 

osoby prawne;

 

jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

właścicielami lasów

 

samoistnymi posiadaczami lasów

 

użytkownikami wieczystymi lasów

 

posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności:

Druki do pobrania:

Podatek rolny
- deklaracja na podatek rolny


- informacja w sprawie podatku od
   nieruchomości, rolnego, leśnego

Podatek leśny
- deklaracja na podatek leśny


- informacja w sprawie podatku od
   nieruchomości, rolnego, leśnego

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Podatek od środków transportowych to podatek od środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t.

Podmiot opodatkowania

 

osoby fizyczne,

 

osoby prawne,

 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia. Jeżeli nabycie pojazdu następuje w ciągu roku, obowiązek podatkowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli obowiązek podatkowy powstał:

 

po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek ze ten rok płatny jest w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 

w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata

 

do dnia 15 września danego roku - II rata

 

od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

 

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

 

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnikapodatku rolnego,

 

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

 

autobusy.

 

Podstawa opodatkowania:

 

stanowi ją liczba posiadanych przez podatnika środków transportowych;

 

stawki mają charakter kwotowy, ich wysokość określa w drodze uchwały Rada Gminy.

Terminy płatności:

Druki do pobrania:

- deklaracja na podatek od środków
   transportowych DT-1


- załącznik od deklaracji DT-1/A

-
Uchwała XXXV/206/09

-
Uchwała XXXV/215/09

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psa tobezpośrednia opłata nałożona na posiadaczapsa. Obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy na terenie Gminy Świerklany.

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą:

 

psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych

 

psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - zwolnienie dotyczy jednego psa,

 

psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) - zwolnienie obejmuje po dwa psy na każde gospodarstwo.

Wysokość stawki opłaty wynosi rocznie :

 

od pierwszego psa 27 zł,

 

od drugiego i następnego 28 zł.

Druk do pobrania:

- Uchwała XXXV/207/09

OPŁATA TARGOWA

 

Opłata targowa to opłata pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach
lub innych wydzielonych miejscach.

Stawka dzienna opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany wynosi 30 zł.

Funkcję inkasentów pełnią:

 

OSP Świerklany i Jankowice w przypadku imprez zbiorowych w dni świąteczne

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w dni powszednie

Druk do pobrania:

Uchwała XXXV/208/09

OPŁATA SKARBOWA

 

Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

 

Opłatę skarbową wnosi się:

 

w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 

dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony,

 

wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony,

 

wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej
lub w postępowaniu sądowym.

 

w sprawach urzędowych:

 

za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,

 

za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

POMOC PUBLICZNA

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów
i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Co do zasady pomoc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przypadkach, uregulowanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis to zasada, za pomocąktórej udzielane jest wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Udzielona pomoc nie może jednak przekroczyć 200.000 EUR, a w sektorze transportu drogowego - 100.000 EUR. Sumowane są kwoty pomocy uzyskanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych (pomocy
z różnych źródeł i w różnych formach). 

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest do złożenia:

 

wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami (przy czym przepisy szczegółowe, np. ustawa - Ordynacja podatkowa, muszą przewidywać możliwość udzielenia wsparcia),

 

zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (formularz informacji - pomoc
de minimis) wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

Druki do pobrania:

 

formularz informacji - pomoc de minimis (word)

 

instrukcja do formularza informacji - pomoc de minimis

 

formularz informacji - pomoc inna niż pomoc de minimis (word)

 

instrukcja do formularza - pomoc inna niż pomoc de minimis

 

oświadczenie (word)

   

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

1. Tytuł prawny.

Dodatek przysługuje:

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Odpowiednio niski dochód.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

• 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,
• 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodów nie wlicza się:

• dodatków dla sierot zupełnych,
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
• dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
• pomocy w zakresie dożywiania,
• zasiłków pielęgnacyjnych,
• zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
• dodatku mieszkaniowego.

3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

• 35 m2 — dla 1 osoby,
• 40 m2 — dla 2 osób,
• 45 m2 — dla 3 osób,
• 55 m2 — dla 4 osób,
• 65 m2 — dla 5 osób,
• 70 m2 — dla 6 osób.

Dodatkowo:

• jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m²,
• jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

30 proc. albo
50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

liczba członków gosp. dom.

pow. normatywna 

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2


WYMAGANE DOKUMENTY

a) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

b) Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

c) Faktura Vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

TERMIN I TRYB REALIZACJI

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, Wójt Gminy Świerklany w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (miarodajna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 Druki do pobrania:

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Deklaracja o dochodach

  

E-PODATKI

Część usług oprócz drogi tradycyjnej można zrealizować drogą elektroniczną korzystając ze strony internetowej www.swierklany.pl bądź łącząc się bezpośrednio z Platformą SEKAP www.sekap.pl

SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) to system umożliwiający interesantowi załatwianie spraw administracyjnych realizowanych przez Internet.

SEKAP gwarantuje bezpieczeństwo transmisji, płatności oraz identyfikacji mieszkańca.

Za pośrednictwem SEKAP interesant będzie mógł:

 

otrzymać aktualną informację o sposobie załatwiania spraw,

 

złożyć wniosek wszczynający sprawę,

 

zalogować się do skrzynki kontaktowej i odebrać lub wysłać korespondencję,

 

monitorować przebieg załatwianych spraw,

 

uzyskać weryfikację podpisu elektronicznego w przekazywanych dokumentach,

 

skorzystać z katalogu usług publicznych,

 

założyć nową skrzynkę kontaktową.

INFORMACJE OGÓLNE

Wpłat podatków można dokonywać:

 

w kasie Urzędu Gminy Świerklany czynnej pn. 800 - 1600, wt.- pt. 730 – 1530

 

u Sołtysów

 

na rachunek Urzędu Gminy nr: 828470 0001 2001 0012 9323 0007 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój

  

Kontakt:

Referat Podatków pokój nr 24

ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

tel. (32) 4327520

tel. (32) 4327524

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe