herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

 

Drogi

Zaopatrzenie w wodę

Kanalizacja sanitarna

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Gospodarka odpadami

Stan gazyfikacji

Drogi

KategoriaOznaczenieRelacjaPrzebieg na terenie gminy
Drogi wojewódzkie nr 929
(IV klasy technicznej)
Rybnik - Świerklany Górne ul. Rybnicka i ul. Świerklańska
nr 930
(IV klasy technicznej)
Świerklany Dolne - Mszana ul. 9 Maja
nr 932
(IV klasy technicznej)
Wodzisław - Świerklany Dolne - Świerklany Górne - Żory ul. Wodzisławska, ul. Kościelna i ul. Żorska
Drogi powiatowe nr 14-665 Jankowice - Rybnik ul. Nowa
nr 14-666 Rybnik Gotartowice - Świerklany Górne ul. Plebiscytowa
nr 14-667 Świerklany Górne - Jastrzębie Zdrój (Borynia) ul. Boryńska
Drogi gminne (ważniejsze)     ul. Rybnicka (w Jankowicach)
ul. Kościelna i ul. Szerocka (od Boryńskiej do KWK Borynia)

Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie gminy wynosi 76 km, z czego:

 • drogi wojewódzkie - 10,7 km,
 • drogi powiatowe - 7,3 km,
 • drogi gminne - 58 km.

Obciążenie dróg na terenie gminy zaliczyć można do wysokich, a ich parametry techniczne nie zapewniają dostatecznej przepustowości. W najbliższym czasie przewiduje się podniesienie klasy technicznej głównych tras wiążących Świerklany z sąsiednimi miejscowościami, aby złagodzić negatywny wpływ stosunkowo dużego natężenia ruchu ciężkiego na drogowy ruch kołowy.

Zaopatrzenie w wodę

Gospodarką wodno-ściekową, a tym samym sprawami wodociągów i zaopatrzeniem gminy w wodę, zajmuje się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który swoją siedzibę ma w Jankowicach przy ul. Prostej 2. 

Sieć rozdzielcza wodociągowa podległa GZW znajduje się na terenie gminy Świerklany w trzech sołectwach: Jankowice, Świerklany Dolne i Świerklany Górne. Długość sieci wodociągowych głównych wynosi 72 076 m.b., a sieci przyłączeniowej 51 929 m.b. GZW posiada 6 studni przyłączeniowych (ujęć) na sieci stalowej magistralnej 750 mm Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z kierunku stacji uzdatniania Dziedzkowice, łącząc magistralę w pierścień. Oprócz mieszkańców, GZW dostarcza wodę do 59 podmiotów usługowo-produkcyjnych. Przez obszar gminy Świerklany przebiega sieć wody przemysłowej o średnicy Ø 400. Zasoby wód pitnych w całości zabezpieczają potrzeby bytowo-gospodarcze i przemysłowe gminy.

Kanalizacja sanitarna

Od 1996 roku na terenie gminy Świerklany trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami. Do końca 2003 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która wraz z wcześniej powstałą siecią umożliwiła przyłączenie 482 budynków w tym 6 zakładów działających w rejonie Strefy Przemysłowej w Świerklanach, z czego 203 w sołectwie Jankowice i 279 w sołectwie Świerklany Górne.

Budowę oczyszczalni Świerklany Górne rozpoczęto w roku 1997, a zakończono w kwietniu 2001 r. Oddana do użytku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość 781 m3/dobę. Jej budowa finansowana była z następujących źródeł: budżetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka preferencyjna) oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (dotacja bezzwrotna).

Stan elektryfikacji

Teren gminy Świerklany jest wyposażony w energię elektryczną w sposób zabezpieczający jej istniejące i przyszłe potrzeby. Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV relacji:

 • Wielopole - Borynia,
 • Moszczenica - Pniówek,
 • Moszczanica - Dalgaz Marklowice,
 • Huta Silesia - KWK Jankowice; odczep Grzybowa,
 • Wielopole - Chwałowice; odczep Grzybowa,
 • Chwałowice - Jankowice,
 • Jankowice - Szyb Marklowice,
 • Szyb Marklowice - Radlin,
 • Odczep Rymer z linii Nowiny - Radlin,
 • Wielopole - Kłokocin,
 • Kłokocin - Folwarki.

Ponadto przez teren gminy przebiega linia 60 kV relacji Paruszowiec - Marcel. Sieć elektryczną uzupełniają 3 stacje transformatorowe (Kłokocin 110 kV / 20 kV, Grzybowa 110 kV / 15 kV, Radlin 110 kV / 20 kV).

Stan telefonizacji

Operatorem stacjonarnym działającym na terenie gminy Świerklany jest Telekomunikacja Polska SA. Ponadto obszar gminy jest objęty zasięgiem sieci telefonii komórkowych GSM: Era, Plus i Idea, oraz analogowej sieci komórkowej NMT Centertel.

Obecnie telefon stacjonarny posiada około 60% gospodarstw domowych, co odpowiada liczbie 2 000 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 ogólnie dostępnych aparatów telefonicznych. Przeprowadzona w latach 2000-2002 modernizacja sieci telefonicznej przez Telekomunikację Polską SA, polegająca na zastosowaniu pętli światłowodowej, pozwala na dalszy rozwój sieci telefonicznej i teleinformatycznej w gminie.

Gospodarka odpadami

Gmina posiada własne wysypisko odpadów komunalnych, zarządzane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który świadczy usługi komunalne na rzecz mieszkańców gminy, takie jak:

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • prowadzenie akcji zima,
 • oczyszczanie gminy,
 • utrzymanie zieleni,
 • bieżące naprawy dróg i chodników.

Od 2001 roku na terenie gminy prowadzona jest selekcja odpadów u źródła ich powstawania w workach. Zbiórka obejmuje szkło oraz plastik i puszki.

Stan gazyfikacji

Gmina Świerklany zaopatrywana jest w gaz przewodowy poprzez Zakład Gazowniczy ROW w Świerklanach, mający swoją siedzibę na terenie gminy. Wyposażenie obejmuje sieć gazową:

 • przesyłową wysokoprężną,
 • średnioprężną,
 • rozdzielczą średnioprężną.

Nasycenie siecią gazowniczą nie jest na terenie gminy równomierne. W rejon Jankowic, w obszarach występowania szkód górniczych sieć gazowa nie jest doprowadzona. Pozostała część gminy, tj. Świerklany Górne i Świerklany Dolne są zaopatrzone w gaz.

Na terenie gminy gaz wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków i uzyskiwania ciepłej wody. Zdecydowanie w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest do ogrzewania mieszkań. Cena gazu wpływa na rezygnację mieszkańców gminy z wykorzystania gazu na cele grzewcze nawet przy zainstalowanych w domach mieszkalnych kotłach gazowych. Do sieci gazowniczej przyłączonych jest około 1 300 odbiorców.

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe