herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Jak załatwić sprawę

Witamy na stronie Wirtualnego Biura Urzędu Gminy Świerklany,  poniżej przedstawiamy wykaz usługi realizowanych przez Urząd. Część usług oprócz drogi tradycyjnej możecie Państwo zrealizować przez internet łącząc się bezposrednio z Platformą PeUP.

Instrukcja korzystania z platformy PeUP

 

 Wykaz spraw wg wydziałów

 

 Urząd Stanu Cywilnego

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nadanie numeru porządkowego
Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Rozgraniczenie nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

 

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Gospodarka Komunalna

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Referat Podatków

Podatki - osoby fizyczne
 
Podatki - osoby prawne
 
Zaświadczenia
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
Opłata za posiadanie psa
Stwierdzenie nadpłaty podatku
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Zwrot opłaty skarbowej

 

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych.

Dowody

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
Zameldowanie decyzją administracyjną
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
Wymeldowanie decyzją administracyjną
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Udostępnienie rejestru wyborców
Udostępnienie spisu wyborców
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Działalność Gospodarcza

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Podatków
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych.
Samodzielne Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Komisji Rady Gminy i Przedsiębiorczości

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe