herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Zmiana Zarządzenia nr W.0050.13.2019 z dnia 10.01.2019 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerklany

 

Nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji
i ustalenia jego regulaminu.
2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
-nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
-nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
-nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
-nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,
Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.
W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.
4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 06 grudnia 2019r. do dnia 20 grudnia 2019 r .

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY SKŁAD-ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający skład członków Komitetu Rewitalizacji”.
2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.

Formularze zgłoszeniowe- deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia
7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany.
Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.
8.Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:
1)na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
2)na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

Zarządzenie nr W.005.0246.2019

Deklaracja przystąpienia


Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

 1. Anna Kula-Piecha - przedstawiciel Rady Gminy Świerklany;
 2. Urszula Kasparek - przedstawiciel Rady Gminy Świerklany;
 3. Eugenia Sierny-Opioł - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany;
 4. Adam Zobek- przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany ;
 5. Grażyna Dudka - przedstawiciel mieszkańców Gminy Świerklany;
 6. Sebastian Nowrot- przedstawiciel mieszkańców Gminy Świerklany;
 7. Elżbieta Ciupek - przedstawiciel Urzędu Gminy Świerklany;
 
 

II nabór uzupełający członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany


Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.
Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,


Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.


W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 21 grudnia 2018 do dnia 04 stycznia 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.


Formularze zgłoszeniowe- deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:
-na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
-na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
-na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji;
-na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

 

Zarządzenie nr W.0050.248.2018

Deklaracja przystąpienia

 Nabór członkó do Komitetu Rewitalizacji

 

 1. Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.

 2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

 3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

 1. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

 2. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 03 grudnia do dnia 17 grudnia 2018 roku.

 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:

  1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  2. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.
Formularze zgłoszeniowe-deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 2. Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:

  1. na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji;
  4. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

Zarządzenie nr W.0050.234.2018

Deklaracja przystąpienia


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”


1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag - do 28.09.2017 roku.
Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu - Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.


2. Organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- I spotkanie: 14.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.
- II spotkanie: 21.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.

----------------------------------------------------

OBIWESZCZENIE WÓTA GMINY ŚWIERKLANY

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany.

Obwieszczenie dostepnę tutaj:

Obwieszczenie.

----------------------------------------------------

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W załączeniu raport z konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Świerklany w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany.

Raport.

Formularz zgłoszenia uwag


----------------------------------------------------


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zaproszenie dostępne pod linkiem:
http://swierklany.pl/43-uncategorised/2034-konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji

----------------------------------------------------


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM

Każdy mieszkaniec gminy Świerklany, osoba pracująca, prowadząca działalność i ucząca się na terenie gminy może mieć wpływ na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany. Wystarczy wypełnić ankietę!

Gmina Świerklany przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025.

Zaproszenie dostępne pod linkiem:
http://swierklany.pl/43-uncategorised/1966-zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-badaniu-ankietowym

----------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne trwają od 19.01.2018 r. do 17.02.2018 r. i będą prowadzone w następującej formie:
1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć:
drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Świerklany,
ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017, poz. 1023),
w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.

zal1map zal2map

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe