herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?

 2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

 3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

 4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

 5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

 6. Czy Gmina zakupi pojemniki na odpady?

 7. Co oznacza zasada – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

 8. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

 9. Jaka będzie metoda naliczania opłaty?

 10. Czy stawka opłaty, która ma obowiązywać na osobę zamieszkującą daną nieruchomość będzie taka sama dla osób dorosłych jak dla i dzieci?

 11. Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

 12. Kto będzie wnosił opłatę za gospodarowanie odpadami?

 13. Do którego worka powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

 14. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

 15. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

 16. Ile pojemników z odpadami zmieszanymi na miesiąc będzie mógł wystawić właściciel budynku jednorodzinnego?

 17. Czy jeśli właściciel nieruchomości w terminie zbiórki wystawi przed budynek np. trzy pojemniki z odpadami zmieszanymi to te pojemniki zostaną mu opróżnione?

 18. Jakie rodzaje odpadów Gmina będzie odbierała?


1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia Gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie.


3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Przez pojęcie właściciel nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy Świerklany określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować Gmina.

6. Czy Gmina zakupi pojemniki na odpady?

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

7. Co oznacza zasada – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.

Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).

Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

Warunkiem skorzystania z niższej stawki opłaty będzie więc segregacja odpadów, która polegać będzie na wystawianiu worków z odpadami opakowaniowymi w ilości nie mniejszej niż 4 worki na mieszkańca na rok. W przypadku nie uzyskania przez właściciela nieruchomości wymaganego poziomu selektywnej zbiórki odpadów po zakończeniu roku ustalony będzie przypis opłaty w drodze decyzji Wójta.


8. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy Gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 

9. Jaka będzie metoda naliczania opłaty ?

Ustawa wskazuje 3 warianty do wyboru: od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomościach i od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Z podanych trzech wariantów Rada Gminy Świerklany uchwaliła, iż metoda naliczania opłaty na terenie Gminy Świerklany będzie wyliczana od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

10. Czy stawka opłaty, która ma obowiązywać na osobę zamieszkującą daną nieruchomość będzie taka sama dla osób dorosłych jak dla i dzieci ?

Ustalona stawka opłaty obowiązywać będzie każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość niezależnie od wieku i czy jest to roczne dziecko czy też osoba dorosła. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach nie przewiduje i nie dopuszcza w tym zakresie żadnego wyjątku.

 

11. Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami ?

Upoważnienie do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie uchwały, na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiada Rada Gminy Świerklany.

 

12. Kto będzie wnosił opłatę za gospodarowanie odpadami?

Opłatę za gospodarowanie odpadami będzie wnosił właściciel nieruchomości za wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Właścicielem nieruchomości, jest osoba lub podmiot, który jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się nieruchomość zamieszkała (dom jednorodzinny lub wielorodzinny). Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


13. Do którego worka powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do czerwonego worka na opakowania wielomateriałowe. Pudełko na mleko to bowiem opakowanie wielomateriałowe, które względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.


14. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Nowe przepisy zobowiązują Gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Na stronie internetowej Gminy udostępnione są wszystkie informacje o godzinach otwarcia i lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


15. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

 

16. Ile pojemników z odpadami zmieszanymi na miesiąc będzie mógł wystawić właściciel budynku jednorodzinnego ?

Rada Gminy Świerklany ustaliła, iż za wpłaconą przez właściciela nieruchomości opłatę odbierane będą wszystkie odpady. Jednak, aby były one odebrane muszą znajdować się w pojemniku (kuble), a w przypadku odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych i ulegających biodegradacji – w specjalnych workach.


17. Czy jeśli właściciel nieruchomości w terminie zbiórki wystawi przed budynek np. trzy pojemniki z odpadami zmieszanymi to te pojemniki zostaną mu opróżnione?

Od 1 lipca nie będzie ograniczeń w ilościach przekazywanych odpadów. Warunkiem odbioru jest posegregowanie odpadów oraz zakup przez Właściciela nieruchomości na własny koszt takiej ilość pojemników (kubłów) na odpady, aby ta ilość była wystarczająca jeśli odpadów będzie miał więcej np. okresowo w sezonie grzewczym.

 

18. Jakie rodzaje odpadów Gmina będzie odbierała ?

Gmina zobowiązana jest do odbioru następujących rodzajów odpadów:

 1. od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

  • papier,

  • metal,

  • tworzywa sztuczne,

  • szkło,

  • opakowania wielomateriałowe,

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,

  • zużyte opony,

 2. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (obiekty użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze itp):

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (200301),

  • papier (200101),

  • metal (200140),

  • tworzywa sztuczne (200139),

  • szkło (200102),

  • opakowania wielomateriałowe (200199),

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (200108, 200199, 200201, 200302);

Właściciel nieruchomości wyżej wymienione zgromadzone odpady będzie przekazywał przedsiębiorcy, którego wyłoni w drodze przetargu Gmina, w terminach określonych w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe