herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

NA CZYM POLEGAJA ZMIANY

 

Szanowni Mieszkańcy, od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012r., poz. 391) nakładające na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Nowy sposób odbioru odpadów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, w związku z tym do 30 czerwca 2013 roku możecie Państwo zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

Największą zmianą dla mieszkańców będzie fakt, że w nowym systemie będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami do Gminy, a nie jak do tej pory, do firmy zajmującej się odbieraniem odpadów.

 

Kolejną, dość znaczącą zmianą, będzie stworzenie na terenie gminy punktów selektywnego zbierania odpadów, gdzie mieszkaniec będzie mógł własnym transportem dostarczyć takie odpady jak:

 • niebędące opakowaniami odpady komunalne papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła (200101, 200140, 200139, 200102)

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200135, 200136, 200121, 200123).

 • przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych takie jak: farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze niejadalne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200180, 200199),

 • zużyte baterie i akumulatory (200133, 200134).

Punkty te znajdować się będą w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5

 

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świerklany zostaną objęci zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych, ale także właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Zostanie wprowadzona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel nieruchomości będzie ponosił na rzecz Gminy. W zamian za opłatę Gmina zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości.

 

W Gminie Świerklany opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości kwartalnie:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,

 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

 • za III kwartał do 30 września danego roku,

 • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

W związku z tym, że system wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., pierwszą opłatę należy wpłacić do 30 września 2013 roku.

 

Wpłat dokonywać będzie można:

 • w kasie Urzędu Gminy Świerklany czynnej w godzinach pracy Urzędu Gminy

 • na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu SIMP

Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty będzie zależała od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne (obiekty użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze itp.), stawka opłaty zależała będzie od ilości odebranych pojemników o określonej pojemności.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje:

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (w tym: odpadów zmieszanych, opakowaniowych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji-zielone, zużytych opon) w terminach ustalonych harmonogramem,

 • koszt worków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

 • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (w tym: przeterminowane leki i chemikalia i inne odpady niebezpieczne)

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metalu niebędących opakowaniami).

 

Opłata za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie niższa.

Warunkiem skorzystania z niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie segregacja odpadów, która polegać będzie na wystawianiu worków z odpadami opakowaniowymi w ilości nie mniejszej niż 4 worki na mieszkańca na rok. Zadeklarowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zaznaczenie „TAK” w pkt. V deklaracji) zobowiązuje właściciela nieruchomości do spełnienia niniejszego warunku. W przypadku nie uzyskania wymaganego poziomu selektywnej zbiórki odpadów po zakończeniu roku ustalony będzie przypis opłaty w drodze decyzji.

 

Odpady z terenu Gminy Świerklany odbierać będzie firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę. Oznacza to, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nie będzie pobierał pieniędzy za odebrane odpady z nieruchomości bezpośrednio od mieszkańca, tylko od Gminy z opłat za gospodarowanie odpadów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

 

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe