herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Mieszkańcom gminy przypominamy, że w chwili obecnej stawka za odpady segregowane wynosi 16,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane - 29,00 zł za osobę miesięcznie. Stawki te ulegną wzrostowi. Przeczytaj, co ma na to wpływ! 

Na podwyżkę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma wpływ wiele czynników, między innymi:

! wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Ceny za oddanie odpadów do Regionalnych Instalacji są ściśle powiązane z tzw. opłatą marszałkowską, to jest opłatą za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Na wysokość tej opłaty ani gminy, ani firmy odbierające odpady, nie mają żadnego wpływu, a są zobowiązane do jej uiszczania;

! wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na kompostowni;

! wzrost kosztów transportu i energii (odległość miejsc składowania odpadów, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców);

! zmiany wprowadzone w ustawie o odpadach dotyczące opłat związanych z magazynowaniem odpadów, w tym zabezpieczenia ich prawidłowego usunięcia po zakończeniu działalności. Choć opłaty te zostały wprowadzone jako odpowiedź na występujące w ostatnim czasie liczne pożary składowisk odpadów, dotyczą one wszystkich podmiotów zajmujących się gospodarka odpadami;

! wzrost płacy minimalnej, co w konsekwencji miało istotny wpływ na wzrost stawki opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

! brak konkurencji. W kwestii opłat za wywóz śmieci wypowiedział się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w swoim raporcie wskazał, że główną przyczyną znacznych podwyżek opłat za segregację i wywóz śmieci jest brak firm, które mogłyby ze sobą konkurować. Na organizowane w gminach przetargi na segregację i wywóz śmieci przystępuje często tylko jedna firma, a proponowana przez nią stawka nie zawsze jest najkorzystniejszą (najniższą) na rynku. Gminy nie mając wyboru muszą godzić się na proponowane ceny nawet, jeżeli nie należą one do najniższych.

Podkreślić należy ponadto, że z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina jest zobowiązana pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszty obsługi administracyjnej tego systemu; koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (czyli likwidacji dzikich wysypisk śmieci).

TO WSZYSTKO MA WPŁYW NA WZROST STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Szczegółowo przedstawia to tabela:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (oferta Firmy EKO)

3.401.784,00 zł

Koszty administracyjne

108.351,74 zł

Usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (likwidacja dzikich wysypisk)

20.000,00 zł

Nadwyżki z lat poprzednich

- 325.049,34 zł

Razem

3.205.086,40 zł na rok

Od łącznej sumy 3.205.086,40 zł odjąć należy koszt odbioru odpadów z obiektów użyteczności publicznej – 24.297,60 zł, co daje kwotę 3.180.788,80 zł na rok.

Liczba mieszkańców gminy według złożonych deklaracji wynosi 11 540, a więc stawka na rok 2021 wychodzi po zaokrągleniu 23 zł/os. na miesiąc. Dokładne wyliczenie: 3.180.788,80 zł : 12 miesięcy : 11.540 osób = 23 zł.

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, że w przypadku opalania budynku gazem nie może być różnicowania stawki za odbiór odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałych nie może być wyższa niż  2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, czyli nie wyższa niż 36,38 zł za osobę. Z kolei, w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny stawka ta musi być ustalona w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Gmina Świerklany jest jedną z nielicznych gmin, gdzie wzrost cen za odbiór śmieci jest na umiarkowanym poziomie. Dla porównania, stawki w okolicznych gminach na rok 2021 wynoszą: Lyski – 29 zł, Rybnik – 24 zł, Rydułtowy – 27,50 zł, Mszana – 25 zł, Godów – 27,50 zł czy Gorzyce – 28,50 zł. Szczegółowy wykaz stawek, które będą obowiązywały w naszej gminie od 1.01.2021 r. prezentujemy w tym materiale.

Przypominamy jednocześnie, że zmiana stawek nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji w UG Świerklany. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy właściciel będzie chciał skorzystać ze zwolnienia w związku z kompostowaniem odpadów – wtedy musi złożyć nową deklarację. Szczegóły w dalszej części tekstu.

Każdy właściciel nieruchomości, który posiada złożoną deklarację, otrzyma zawiadomienie o zmianie stawki. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak dotychczas, należy regulować bez wezwania kwartalnie za I kwartał do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, a za IV kwartał do 15 grudnia.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów.

STAWKI w 2021 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok w Gminie Świerklany ustalono na następującym poziomie:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,00 zł miesięcznie za osobę;

- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 69,00 miesięcznie za osobę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi, wynosi:

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 5,80 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 7,40 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 11,60 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 12,60 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 58,20 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 264,50 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 370,30 zł miesięcznie;

*opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 634,90 zł miesięcznie.

- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 17,40 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 22,20 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 34,80 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 37,80 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 174,60 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 793,50 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 1110,90 zł miesięcznie;

* opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 1904,70 zł miesięcznie.

Podjęta została także uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Chodzi o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy naszej gminy. Przyjęte stawki, to:

- za odbiór 1 tony zużytych opon - 850,00 zł brutto;

- za odbiór 1 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 350,00 zł brutto;

Inne ważne informacje dot. gospodarki odpadami

1) Zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia, o którym mowa, wynosi 6,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r., każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości będzie mógł skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Tym samym, właściciel nieruchomości deklarujący kompostownik nie będzie już mógł oddawać bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

WAŻNE! Kompostownik to pojemnik na powierzchni ziemi o ściankach ażurowych zapewniających dostęp powietrza, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost.

UWAGA! Gnojownik to nie jest kompostownik.

Bioodpady to trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa i kości), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

Wójt gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Przypominamy, że z dniem 1.01.2021 r. likwidacji ulegają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w których zbierane są odpady zielone: punkt przy ul. Gogołowskiej w Świerklanach oraz punkt przy ul. Prostej w Jankowicach.

Odpady zielone będzie można oddawać w PSZOK-u przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach

3) Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości zaopatrują się w worki do selektywnej zbiórki odpadów na własny koszt i we własnym zakresie, w dowolnym sklepie przemysłowym, budowlanym lub przemysłowo-spożywczym, np. OBI, Castorama, LIDL itp. Powodem rezygnacji UG Świerklany z rozprowadzania worków są: wysokie koszty, niewłaściwe wykorzystywanie worków (na inne cele) oraz pobieranie worków przez osoby z innych miejscowości.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe