herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Herb gminy Świerklany

Deklaracja dostępności

 Wstęp Deklaracji

 

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić szeroko rozumianą dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. dostępność architektoniczną i internetową.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Świerklanach – budynek użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 85 w Świerklanach

 Urząd Gminy Świerklany-wejście od ulicy Kościelnej

 Szczegóły

 W budynku Urzędu Gminy Świerklany mieszczą się również: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, które stanowią jeden duży obszarowo kompleks. Do budynku urzędu prowadzą dwa wjazdy - jeden od ul. Kościelnej, drugi od ul. Kościuszki, gdzie urządzono parkingi dla klientów instytucji oraz pracowników, wyznaczając także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku mieszczą się następujące instytucje/referaty:

 1. parter: Kancelaria Ogólna, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich, Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Podatków oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 2. pierwsze piętro: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Obsługa Rady Gminy, Sekretariat Wójta Gminy, Działalność gospodarcza, Inspektor Ochrony Danych, kasa;
 3. drugie piętro: Referat Rozwoju i Promocji Gminy, Referat Księgowości i Finansów, Skarbnik, Sekretarz Gminy, Pion informatyczny, Obrona cywilna

 Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pozostałe kondygnacje (pierwsza i druga) dzięki windzie również są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.

 Winda w budynku Gminy Świerklany

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron budynku:

 1. wejście od strony ul. Kościelnej – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody);
 2. wejście od strony ul. Kościuszki – dostęp z poziomu chodnika, prowadzący do pomieszczeń Kancelarii Ogólnej, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Podatków oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.

W budynku jest winda. Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się:

 1. na parterze, w pomieszczeniu nr 0,19 - na lewo od wejścia od strony ul. Kościuszki;
 2. na I piętrze, w pomieszczeniu nr 1.18 - na lewo od wyjścia z windy (w okolicy kasy);
 3. na II piętrze, w pomieszczeniu nr 2.20 - na lewo od wyjścia z windy (w okolicy biura informatyków).

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest z obu stron budynku Urzędu Gminy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych czy też w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma też pętli indukcyjnej.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu lub biura (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy UG.
W przypadku konieczności załatwienia sprawy w referacie/biurze, do których dostęp dla osoby niepełnosprawnej jest utrudniony z powodu ich ulokowania na pierwszej lub drugiej kondygnacji budynku, oprócz drogi elektronicznej istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.
W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (dyplomowanych tłumaczy), jednakże Urząd Gminy przeszkolił niektórych pracowników w zakresie podstaw języka migowego.

Pozostałe obiekty gminne, szkolne, itd.

Na wstępie zaznaczyć należy, że wszystkie nowe inwestycje, także te powstające w Gminie Świerklany, dostosowane są pod względem architektonicznym do obowiązujących przepisów, a te zakładają swobodny dostęp osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do obiektów użyteczności publicznej. To samo dotyczy dróg i parkingów, które budowane są i remontowane zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, mając na uwadze fakt, że korzystać powinny z nich także osoby niepełnosprawne (łagodne podjazdy, określona wysokość i szerokość krawężników, itd.).

Plac przy szkole numer 1 w Świerklanach

Szczegółowe ustalenia w przypadku każdej inwestycji dokonywane są już na etapie jej projektowania, a o spełnieniu wszystkich wymogów w tym zakresie decydują końcowe odbiory. Natomiast, już istniejące obiekty użyteczności publicznej Gmina stara się systematycznie modernizować i dostosowywać do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na terenie Gminy Świerklany istnieją trzy przedszkola: Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 w Świerklanach oraz Przedszkole w Jankowicach, jak również trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach. Placówki te są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami (windy, podjazdy, itp.).

Budynek szkoły podstawowej nr 1 w Świerklanach

Ponadto istnieje kilka innych obiektów, jak budynki GOKiR-u przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach i ul. Kościelnej 19 w Jankowicach oraz sąsiadujące z nimi ośrodki sportu i rekreacji czy Śląska Galeria Malarstwa „Jan” w Jankowicach, w której siedzibę ma również Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ul. Prosta 2). Obiekty te również są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych – posiadają windy czy/oraz podjazdy, jak również towarzyszą im wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W przypadku OSiR-u Świerklany i OSiR-u Jankowice teren jest płaski, co umożliwia swobodne poruszanie się po nim osobom na wózkach inwalidzkich.
Jeśli chodzi o Śląską Galerię Malarstwa „Jan” w Jankowicach, to do dyspozycji osób na wózkach inwalidzkich pozostaje specjalna platforma, która umożliwia im dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Prostej 2. Dostęp na piętro jest dla nich ograniczony (konieczność wniesienia).
Podobna platforma służąca do transportu osób niepełnosprawnych znajduje się w byłej siedzibie Urzędu Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach. Gmina czyni starania, aby w budynku tym była prowadzona innego rodzaju działalność.

Dostępność internetowa

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Świerklany

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki w formacie pdf są nieprzeszukiwalne (dokument skanowany),
 • brak widocznego fokusu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • dokumenty mogą nie mieć dołączonych etykiet tekstowych,
 • część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie usunąć niezgodność lub ograniczenie. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyłączenia:

 • mapy;
 • treści będące w posiadaniu Gminy Świerklany, które nie zostały przez nią lub na jej rzecz wytworzone albo przez nią nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Gmina Świerklany nie jest uprawniona;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,

Dostępność serwisu internetowego Gminy Świerklany – Urzędu Gminy w Świerklanach według kryteriów:

 1. Percepcja
  1. Tekst alternatywny

   Na stronie brak tekstów alternatywnych dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.

  2. Media zależne od czasu

   Na stronie, w większości przypadków nie jest zapewniana alternatywa dla mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe).

  3. Możliwość adaptacji

   Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane na stronie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.

  4. Treść rozróżnialna

   Strona posiada wersję kontrastową, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.

 2. Funkcjonalność
  1. Klawiatura

   Najważniejsze elementy strony i jej funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Strona nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.

  2. Wystarczająca ilość czasu

   Strona zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.

  3. Ataki padaczki

   Na stronie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.

  4. Nawigacja

   Strona zapewnia użytkownikowi narzędzia, które pomagają w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

 3. Zrozumiałość
  1. Czytelność

   Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.

  2. Przewidywalność

   Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.

 4. Rzetelność
  Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

Tabela dostępności według rozszerzonych kryteriów
ZasadaWytyczneKryterium sukcesuPoziomSpełnia
1-Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu 1.1.1-Treść nietekstowa A NIE
1.2-Dostępność mediów zmiennych w czasie 1.2.1-Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A NIE
1.2.2-Napisy rozszerzone(nagranie) A NIE
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A NIE
1.2.4-Napisy (na żywo) AA NIE
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA NIE
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A TAK
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A TAK
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A TAK
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA TAK
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA NIE
1.4 - Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 - Użycie koloru A NIE
1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku A TAK
1.4.3 - Kontrast (minimalny) AA TAK
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu AA TAK
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA TAK
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA TAK
1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem AA TAK
1.4.12 - Odstępy w tekście AA TAK
1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa AA TAK
2–Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A TAK
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A TAK
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A nie dotyczy
2.2–wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A TAK
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A TAK
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A TAK
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A TAK
2.4.2 – Tytuły stron A TAK
2.4.3 – Kolejność fokusu A TAK
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A TAK
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA TAK
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA TAK
2.4.7 – Widoczny fokus AA NIE
2.5 – Sposoby wprowadzania danych 2.5.1 – Gesty punktowe A nie dotyczy
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A NIE
2.5.3 – Etykieta w nazwie A nie dotyczy
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A nie dotyczy
3–Zrozumiałość 3.1–Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A TAK
3.1.2 – Język części AA NIE
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A TAK
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A TAK
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA TAK
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA TAK
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A TAK
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A TAK
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA TAK
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA nie dotyczy
4–Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A TAK
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A TAK
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA TAK
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w przypadku innych problemów, na przykład z dostępnością architektoniczną, prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Andrzej Majtyka – tel. 32 440 87 49, Barbara Zientek – tel. 32 432 75 31, Aneta Niemiec – 32 432 75 33; kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 432 75 00;
- adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe